Turnitin (Cymraeg)

Caiff y rhan fwyaf o aseiniadau eu cyflwyno ar-lein, ac mae llawer yn defnyddio adnodd o’r enw Turnitin. Gellid defnyddio’r adnodd hwn hefyd i’ch helpu i osgoi syrthio i’r fagl o lên-ladrata gwaith pobl am ei fod yn darparu adroddiad ar ba rannau o’ch gwaith a allai ddod o ffynonellau eraill.

Rydych chi’n gallu gwirio i sicrhau bod popeth wedi’i gyfeirio’n gywir ac yna gall eich tiwtor roi gradd i chi am eich aseiniad a rhoi adborth i chi yn yr un lle.

Os ydych yn poeni ynghylch statws Turnitin, gwiriwch i weld a oes problem hysbys.

Mae Turnitin yn Newid

Ar 25 Mawrth mae Prifysgol De Cymru yn uwchraddio'r fersiwn o Turnitin a ddefnyddiwn i Turnitin LTI. Bydd cyfnod pontio pan fydd y fersiynau hen a newydd o Turnitin yn cael eu defnyddio. Ar ôl 29 Mai 2023 byddwn ond defnyddio'r fersiwn newydd ar gyfer aseiniadau a gyflwynir.

Os gofynnwyd i chi gyflwyno i ddolen aseiniad a sefydlwyd cyn 25 Mawrth byddwch yn defnyddio'r hen fersiwn. Os gofynnwyd i chi gyflwyno i ddolen aseiniad a sefydlwyd ar ôl 25 Mawrth byddwch yn defnyddio'r fersiwn newydd.

Defnyddio Turnitin:

Os yw dolen eich aseiniad yn edrych fel yr eicon Turnitin defnyddiwch y canllawiau isod:

old Turnitin logo

Fel arfer bydd yr holl aseiniadau ar gyfer modiwl yn yr adran Assessment, ond efallai y bydd rhai tiwtoriaid yn eu rhoi mewn adrannau eraill. Cliciwch y ddolen Assessment ar y ddewislen ar y chwith i weld yr ardal Assessment.

Yna, dylech weld rhestr o unrhyw aseiniadau, neu wybodaeth am aseiniadau, ar gyfer y modiwl.

Cliciwch ar yr eicon uwchlwytho aseiniad i’w uwchlwytho neu’r tab Submit. Yna, byddwch yn gweld yr ardal gyflwyno.

tii student inbox

 • Bydd y dull cyflwyno yn debygol o gynnig yr opsiwn uwchlwytho ffeil yn unig, er efallai y bydd rhai tiwtoriaid hefyd yn cynnig y cyfle i chi ychwanegu testun mewn blwch. Gelwir hyn yn ddull cyflwyno testun neu Text submission.
 • Rhowch deitl ar gyfer eich aseiniad.
 • Os bydd yr aseiniad yn cynnwys mwy nag un rhan, dewiswch y rhan briodol o’r gwymplen.
 • Porwch i ddewis y ffeil i’w huwchlwytho.

 • Bydd hefyd angen i chi roi tic yn y blwch Notice sy’n cadarnhau eich bod yn cytuno â rheolau a rheoliadau’r Brifysgol wrth gyflwyno’r gwaith hwn. Sicrhewch eich bod yn darllen y datganiad cyflwyno (Submission Declaration) yn ofalus ymlaen llaw.

tii student submition

Cliciwch y botwm Submit paper i barhau. Yna, byddwch yn cael derbynneb ddigidol.

Pwynt pwysig: Nid ystyrir bod eich aseiniad wedi’i uwchlwytho’n llwyddiannus nes i chi weld y dderbynneb a chael rhif adnabod papur ar gyfer y gwaith a gyflwfynwyd. Noder, caiff copi o’r dderbynneb ei anfon atoch chi mewn neges e-bost hefyd.

Gallwch ddewis Print neu Close i ddychwelyd i’r mewnflwch cyflwyno (Submission Inbox).

Pan fyddwch yn ôl yn yr ardal gyflwyno, byddwch yn gweld teitl yr aseiniad rydych newydd ei uwchlwytho ochr yn ochr â chadarnhad o rif adnabod y papur a dyddiad ac amser cyflwyno’r aseiniad.


Mae modd defnyddio Turnitin ar gyfer ffeiliau testun unigol: 

 • sy'n llai na 40MB, 
 • sy'n llai na 400 o dudalennau, 
 • sy'n cynnwys mwy na 25 o eiriau.


Bydd Turnitin yn creu adroddiadau tebygrwydd ar gyfer: 

 • HTML 
 • Microsoft Word (.doc/.docx). 
 • OpenOffice Text (.odt) (ac eithrio GoogleDocs). 
 • Ffeil Prosesydd Geiriau Hangul (.hwp).
 • Fformat Testun Cyfoethog (.rtf).
 • Testun plaen (.txt). 
 • WordPerfect (.wpd). 
 • PostScript (.ps). 
 • PDF (Noder: ffeiliau sydd wedi'u cadw fel PDF o'r gwreiddiol yn unig, peidiwch â defnyddio rhaglenni trosi ffeiliau). 
 • Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps a .ppsx) (Noder: Nid yw'n cefnogi nodiadau cyflwyno, fideos sydd wedi'u plannu, animeiddiadau na thestun gydag effeithiau gweledol). 
 • Microsoft Excel (.xls a .xlsx) (Nodyn: yn arddangos fel pe bai'n ffeil PDF). 


Os ydych chi'n creu aseiniad sy'n defnyddio gwahanol fathau o ffeiliau (cyflwyniadau o sawl ffeil, cod, delwedd, fideo, ac ati) fe'ch cynghorir chi i ddefnyddio'r offeryn Blackboard Assignment yn lle.

Os bydd yr adnodd Turnitin Originality Reportswedi’i droi ymlaen, gallwch edrych ar eich sgôr yn ardal y mewnflwch cyflwyno. Cofiwch y gall gymryd hyd at 24 awr i gynhyrchu’r adroddiad hwn. Cliciwch y sgôr i agorTurnitin Originality Reportyn llawn.

tii student view score

Noder: Nid oes trothwy “derbyniol” o ran marciau ar Turnitin. Nid oes un sgôr sy’n gynhenid ddrwg neu dda.

 • Awgrym yn unig yw sgoriau Turnitin. Ni chaiff marciau eu dyfarnu ar sail y sgôr tebygrwydd. Mae’r mynegai tebygrwydd (cyfanswm y ganran) ar yr adroddiad yn ymwneud â maint y testun yn y ddogfen a gyflwynwyd gennych sy’n cyfateb â thestun sydd ar gael mewn man arall.
 • Mae gan y tiwtor ddisgresiwn i benderfynu a yw’r deunydd a ddyfynnwyd yn ddilys ai peidio; mae adnodd Turnitin yn dod o hyd i destunau cyfatebol o ffynonellau electronig sydd ar gael iddo yn unig. Mae’r penderfyniad i dybio bod unrhyw waith wedi’i lên-ladrata yn cael ei wneud yn ofalus, a dim ond ar ôl archwilio’r papur a gyflwynwyd a’r ffynonellau dan sylw yn fanwl yn unol â safonau’r dosbarth a’r sefydliad lle y cyflwynwyd y papur.
 • Nid yw’r adnodd wedi’i ddylunio i nodi neu farnu a yw aseiniad yn cynnwys deunydd sydd wedi’i lên-ladrata. Nid yw’r mynegai tebygrwydd (cyfanswm y ganran) yn cael ei ddefnyddio i “ganfod” faint o lên-ladrad sydd mewn darn o waith. Yn hytrach, mae’n darparu tystiolaeth sy’n galluogi i achosion o lên-ladrad gael eu canfod yn haws.
 • Gellid defnyddio Turnitin fel adnodd i’ch helpu i nodi pryd rydych yn dibynnu’n rhy drwm ar ddeunydd a ddyfynnwyd, a phryd mae angen gwella eich cyfeiriadau. Ni ddylid ei ddefnyddio yn lle eich ymagwedd gydwybodol eich hun o gydnabod ffynonellau a ddefnyddir yn eich gwaith.

Os bydd eich darlithydd yn caniatáu i chi ailgyflwyno aseiniad, gallwch ei ailgyflwyno gymaint o weithiau ag sydd ei angen nes cyrraedd y terfyn amser.

Cliciwch y ddolen View ar aseiniad o dan deitl perthnasol yr aseiniad a byddwch yn cael eich arwain at y mewnflwch cyflwyniadau (Submissions Inbox). Os bydd eich tiwtor wedi trefnu i aseiniad gael ei ailgyflwyno, yna byddwch yn gweld bod statws yr aseiniad yn Active o hyd.tii student resubmission

Gallwch ailgyflwyno’r aseiniad yn yr un ffordd ag y gwnaethoch ei gyflwyno yn wreiddiol.

Noder: Pan fyddwch yn ailgyflwyno aseiniad i Turnitin bydd eich sgôr adroddiad Turnitin yn cael ei ddychwelyd i’w brosesu. Gall gymryd hyd at 24 awr i gynhyrchu’r sgôr newydd ar gyfer yr adroddiad.

Os byddwch eisiau gwirio beth rydych wedi’i gyflwyno neu gael copi o’ch aseiniad ar unrhyw adeg, yna bydd angen i chi glicio ar y botwm lawrlwytho yn y mewnflwch cyflwyno aseiniad (saeth i lawr).

tii student download

Mae dwy ffordd o weld eich graddau ac adborth. Gallwch fynd drwy My Grades neu gallwch fynd drwy’r ddolen lle y gwnaethoch gyflwyno eich aseiniad.

Pwynt pwysig: Mae’n annhebygol y byddwch yn gallu gweld eich marc ac adborth tan ar ôl i ddyddiad postio’r aseiniad fynd heibio. Gallwch ddod o hyd i’r dyddiad hwn pan fyddwch yn edrych ar eich mewnflwch cyflwyniadau ar gyfer yr aseiniad.

I wneud hyn, cliciwch ar eich tab proffil a dewiswch My Grades o’r ddewislen.

my grades menu

Yna, byddwch yn gweld rhestr o aseiniadau lle mae’r graddau ar gael. Cliciwch ar deitl yr aseiniad rydych eisiau gweld adborth ar ei gyfer.

Fel arall, gallwch ewch i’r ddolen Viewo’r dudalen Assessment i gael mynediad i’r mewnflwch cyflwyno.

Tii student view feedback

O’r fan hon gallwch:

 1. Ddewis eich sgôr ar gyfer y rhan hon o’r aseiniad a dewis Open in Grademark. Yna gallwch weld sylwadau ac adborth eich tiwtor ar y cyflwyniad hwn.

 2. Edrych ar y marc cyffredinol ar gyfer yr aseiniad cyfan. Cofio y gallai’r rhif hwn fod yn gyfuniad o’r canlyniadau o fwy nag un rhan, os oedd eich aseiniad yn cynnwys mwy nag un rhan

 3. Dewis gwerth mynegai’r ganran i weld ar yr adroddiad tebygrwydd.

Defnyddio botymau’r bar offer i’r dde o’r aseiniad i symud rhwng edrych ar eich adborth a’r adroddiad tebygrwydd. Mae trosolwg o’r botymau a’r hyn y maent yn ei wneud isod.

Tii student toolbar overview

 • Mewn testun mae sylwadau yn ymddangos fel swigod glas – Cliciwch ar sylw penodol i weld y sylw cyfan.

 • Os bydd eich tiwtor wedi defnyddio cyfarwyddyd graddio byddwch yn gallu gweld y dadansoddiad o’ch gradd yn erbyn meini prawf y cyfarwyddyd drwy glicio ar y botwm cyfarwyddyd (grid sgwariau). Gallwch weld y cyfarwyddyd o’r adran sylwadau cyffredinol.

 • Os bydd eich aseiniad yn cynnwys sawl tudalen gallwch symud yn gyflym i dudalen arbennig gan ddefnyddio’r tab dewis tudalen yng nghornel chwith uchaf eich aseiniad.

Os yw dolen eich aseiniad yn edrych fel dolen we, yna rydych chi'n defnyddio'r fersiwn newydd o Turnitin LTI, a dylech ddilyn y canllaw hwn:

New Turnitin logo

Canllawiau Turnitin LTI i fyfyrwyr

1.       Sut mae cyflwyno i'm hasesiad? https://help.turnitin.com/feedback-studio/blackboard/lti/student/submitting-a-paper/submitting-a-paper.htm

2.       Pa fathau o ffeiliau y mae Turnitin yn eu derbyn? https://help.turnitin.com/feedback-studio/blackboard/lti/student/submitting-a-paper/file-types-and-size.htm

3.       Sut ydw i'n ailgyflwyno i asesiad? https://help.turnitin.com/feedback-studio/lti/student/submitting-a-paper/resubmitting-a-paper.htm

4.       Beth yw adroddiad tebygrwydd Turnitin? https://help.turnitin.com/feedback-studio/blackboard/lti/student/the-similarity-report/interpreting-the-similarity-report.htm

5.       Sut ydw i'n gweld fy sgôr tebygrwydd?https://help.turnitin.com/feedback-studio/blackboard/lti/student/the-similarity-report/accessing-the-similarity-report.htm

6.       Sut ydw i'n gweld fy ngraddau a'm hadborth?https://help.turnitin.com/feedback-studio/blackboard/lti/student/paper-feedback/viewing-your-feedback.htm

Sylwch, os yw’ch hyfforddwr wedi atodi dogfen adborth i chi, fe welwch hon yn eich ardal ‘Fy Marciau’ ym Mlackboard. Ni fydd yn yr aseiniad Turnitin.

I gael mynediad at Fy Marciau

1.       Ar Blackboard, yn y gornel dde uchaf, agorwch y ddewislen gyda'ch enw arni. O’r ddewislen dewiswch ‘Fy Marciau’. Bydd hyn yn dangos eich marciau ar gyfer pob modiwl.

NEU

2.       Yn eich modiwl ar Blackboard, dewiswch ‘Cyfathrebu ac Offer’ o ddewislen y cwrs a dewiswch ‘Fy Marciau’. Bydd hwn yn dangos eich marciau ar gyfer y modiwl hwnnw yn unig.


Os oes dogfen wedi'i hatodi, fe welwch swigen siarad wrth ymyl eich marc. I agor yr atodiad, cliciwch ar y swigen siarad.

Newidiadau i Dderbyniadau Digidol.

Yn hen fersiwn Turnitin, pan wnaethoch chi gyflwyno'ch aseiniad, byddech chi'n gweld naid derbynneb ddigidol ar y sgrin y gallech chi sgrin lunio.

Yn Turnitin LTI fe welwch neges naid ar y sgrin yn eich annog i lawr lwytho copi o'r dderbynneb.