Mynediad a Gwelliannau i Gyfrif TG

Rydym wedi cynyddu diogelwch ar eich cyfrif myfyriwr TG PDC. Mae hyn yn cynnwys galluogi Ailosod Cyfrinair Hunanwasanaeth (ACH) a Dilysu Aml-Ffactor (DAF) gan ddarparu amddiffyniad ychwanegol i'ch cyfrif TG a data personol rhag ymdrechion gwe-rwydo a bygythiadau seiber.

I gael mynediad parhaus at eich ceisiadau, apwyntiadau a chyfrifon PDC, RHAID i chi gwblhau gweithdrefn sefydlu unwaith yn unig.

Bydd y broses sefydlu unwaith hon yn cychwyn yn awtomatig pan fyddwch yn mewngofnodi i'ch cyfrif neu unrhyw gymwysiadau Microsoft am y tro cyntaf.

Mae hyn yn holl bwysig ac ni fydd yr un o'r prosesau eraill a ddisgrifir yma ar gael nes bod y broses gofrestru hon wedi'i chwblhau.

Cliciwch yma i Ysgogi Eich Cyfrif

Bydd angen i chi ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair dros dro a ddarparwyd yn eich e-bost ymrestru.

Cyfeiriad ebost: [email protected]

Cyfrinair: (Bydd hyn yn 15 nod os nad ydych wedi ei osod o'r blaen)

Dilysu Aml-Ffactor (DAF) yn cryfhau diogelwch mewngofnodi trwy ofyn am ail ddarn o wybodaeth y tu hwnt i'ch cyfrinair. Mae hwn fel arfer yn gôd dros dro a anfonir i'ch dyfais, sy'n cael ei nodi wedyn pan fyddwch yn mewngofnodi i gadarnhau mai chi yw'r person sy'n mewngofnodi.

Mae'r rhan fwyaf o gyfrifon banc, e-bost a chyfryngau cymdeithasol ar-lein bellach yn cynnig Awdurdodiad Aml-Ffactor fel amddiffyniad ychwanegol ar gyfer eich cyfrifon a diogelwch data.

Mae'r weithdrefn sefydlu yn cynnwys ychwanegu dau o'r canlynol: eich rhif ffôn symudol, cyfeiriad e-bost personol neu gwblhau set o gwestiynau diogelwch.

Gellir cwblhau'r gosodiad ar unrhyw ddyfais ond y dull a argymhellir gennym ar gyfer DAF yw'r ‘Microsoft Authentication App’ or ‘Google Authenticator App’, sydd i'w gael yn eich siop apiau symudol.  

Eich cyfrinair:

 • Rhaid iddo fod yn 12 nod
 • Rhaid cynnwys priflythrennau a llythrennau bach ac o leiaf un nod rhifol
 • Ni ddylai fod yn gyfrinair cyfrif prifysgol diweddar

Os ydych chi'n cael problemau mewngofnodi cysylltwch â'r tîm cymorth TG.

Wrth ddefnyddio systemau a dyfeisiau'r Brifysgol, chi sy'n gyfrifol am bopeth sy'n digwydd tra byddwch wedi mewngofnodi. Mae hynny'n golygu na ddylech adael cyfrifiadur personol wedi'i fewngofnodi wrth adael y ddesg. Mae hefyd yn golygu bod yn rhaid i chi ddewis cyfrineiriau diogel a'u newid yn rheolaidd.

Dyma ychydig o gyngor da ar y pethau i'w gwneud a'r pethau na ddylid eu gwneud o ran dewis cyfrinair.

I Gwenud

 • Argymhellir eich bod yn defnyddio ymadroddion cofiadwy i'ch helpu i gofio'ch cyfrinair. Er enghraifft, mae “Enw morwynol fy mam yw Zebedee mae hi’n 91” yn cynhyrchu “EmfmyZmh91” (Sylwer: Ni ddylid defnyddio’r enghraifft ddilys hon, er gwybodaeth yn unig ydyw.)
 • Argymhellir defnyddio o leiaf dau rif mewn cyfrinair
 • Pan fyddwch yn newid eich cyfrinair cydnabyddir y gall hyn gael ei wneud ar frys a'ch arwain at ddewis cyfrineiriau ansicr. Awgrymir bod defnyddio cymal cofrifol gyda rhifau yn eich galluogi i newid un elfen e.e. y rhif, gan gadw gweddill y cyfrinair yn gyfan a'i wneud yn symlach i'w gofio. Dylech nodi bod y dull hwn ychydig yn llai sicr na dewis ymadrodd cofrifol hollol wahanol.

Pheidio â’u Gwneud

 • Peidiwch â ddefnyddio geiriau o’r geiriadur
 • Peidiwch â defnyddio cyfnewidiadau o eiriau a rhifau geiriadur
 • Peidiwch â defnyddio enwau sy'n gysylltiedig â'ch amgylchiadau
 • Peidiwch byth ag ysgrifennu eich cyfrinair
 • Peidiwch â dewis ymadroddion adnabyddus ar gyfer eich coffa

I gael arweiniad ar os oes gennych chi DAF wedi'i osod ac wedi anghofio'ch cyfrinair, adferwch eich cyfrif trwy fynd i'n canllaw Ailosod eich cyfrinair.

Pam mae PDC yn cynyddu diogelwch?   

Ynghyd â phrifysgolion eraill, rydym wedi sylwi ar fygythiad cynyddol gan ymdrechion gwe-rwydo ac ymosodiadau seiber. Mae cyflwyno DAF yn rhan o fenter i fynd i’r afael â’r materion hyn ac i’ch helpu i ddiogelu mynediad i’ch cyfrifon a data.


Rwyf wedi newid fy nyfais symudol sut mae sefydlu DAF gyda fy nyfais newydd?

Gwyliwch y fideo: Diweddarwch eich Dilysiad Aml-Ffactor (DAF)

Cyn cael gwared ar eich hen ffôn, bydd angen i chi ei ddefnyddio i ddilysu mynediad i'ch
 Tudalen diogelwch Microsoft (https://mysignins.microsoft.com/).


Rwy'n teithio dramor ac wedi dewis cael fy nghod trwy alwad neu neges destun. A oes unrhyw beth y dylwn ei wybod?

Ydym, rydym yn eich cynghori i newid eich trefniant DAF a derbyn eich cod drwy'r ‘Microsoft Authenticator app’, o leiaf am y cyfnod o amser rydych i ffwrdd.


Mae gen I dyscalcwlia, felly nid derbyn cod yw'r gorau i mi. A oes opsiwn arall ar gael?

Oes. Dilynwch ein trefn DAF a argymhellir a defnyddiwch yr ‘Microsoft Authenticator app’. Yn lle dewis 'defnyddio cod dilysu', dewiswch 'derbyn hysbysiadau ar gyfer dilysu'. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw tapio 'cymeradwyo' pan ddaw'r cais dilysu drwodd i'ch app, yn hytrach na theipio ar draws cod.

Os ydych chi'n cael trafferth cael mynediad i'ch cyfrif Prifysgol, efallai y bydd y camau ar ein tudalen gwe ‘datrys problemau’ yn eich cynorthwyo i fewngofnodi eto.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am faterion nad ydynt wedi'u rhestru yma neu ar ein tudalen statws, gallwch gysylltu â Chymorth TG

Darllenwch ein Polisïau a Rheoliadau TG Cyfredol